Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Strona główna    >    Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności danych osobowych serwisu

1. DEFINICJE

1.1 Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ASM-INVEST Tadeusz Oszek, ul. Kłodnicka 56E, 41-706 Ruda Śląska NIP: 6411868795, REGON: 272838554.
1.2 Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej takie jak, dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, które mogą doprowadzić do zidentyfikowania jej.
1.3 Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka przetwarzania danych.
1.4 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5 Przetwarzanie danych – wykonywanie jakichkolwiek operacji związanych z danymi osobowymi. Gromadzenie, modyfikowanie, archiwizowanie oraz usuwanie danych.
1.6 Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesłaniu przez Użytkownika zapytania poprzez dedykowany na stronie formularz.
1.7 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna której dotyczą dane oraz która porusza się po serwisie i kontaktuje się poprzez formularz.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejsza polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Polityka prywatności stanowi również wypełnienie obowiązku informacyjnego.
2.2 Polityka prywatności prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność.
2.3 Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, zawsze informuje o ich przetwarzaniu w momencie ich zbierania. Administrator dba o to, aby Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnych realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
2.4 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie panującymi przepisami prawa w skrócie określonymi jako RODO.

3. CELE I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

3.1 Dane gromadzone przez właściciela serwisu to adres IP Użytkownika, Cookies (tzw. ciasteczka), informacje o przeglądarce użytkownika, adres emial, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu.
3.2 Dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas wysyłania formularza kontaktowego dostępnego w serwisie.
3.3 Dane Użytkowników wykorzystywane są do celów administrowania serwisem oraz utrzymywaniem kontaktu z Użytkownikami.
3.4 Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe zapewniając ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza przed udostępnieniem danych podmiotom i osobom nieupoważnionym do ich posiadania.
3.5 Każdy Użytkownik może dokonać zmian swoich danych osobowych w dowolnym momencie, może również żądać czasowego zaprzestania ich przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia (bycia zapomnianym). Zmiany te Użytkownik może zgłosić pisemnie, telefonicznie bądź mailowo właścicielowi serwisu.
3.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje odmową realizacji usług dostępnych w ofercie serwisu.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

4.1 Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane:

4.1.1 przez okres niezbędny do zawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
4.1.2 do czasu odwołania zgody, przez Użytkownika których one dotyczą.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w sytuacji gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania lub gdy ulegną zmianie przepisy prawa regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. 
5.2 Aktualnie obowiązujące zasady gospodarowania danymi zawsze dostępne są na stornie serwisu i należy się z nimi zapoznać.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. DEFINICJE

1.1 Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.asm-szkolenia.pl
1.2 Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
1.3 Administrator – firma ASM-INVEST Tadeusz Oszek, prowadząca działalność pod adresem: Kłodnicka 56E, 41-706 Ruda Śląska, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6411868795, o nadanym numerze REGON: 272838554, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
1.4 Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
1.5 Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
1.6 Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

2.RODZAJE COOKIES

2.1 Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
2.2 Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
2.3 Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
2.4 Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
3.2 Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
3.3 Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

4.1 Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
4.2 Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowania użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
4.3 Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

5. SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Facebook.

6. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

6.1 Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
6.2 Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
6.3 Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

7.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
7.2 Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
7.3 Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyber bezpieczeństwa w sieci.
7.4 Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

8. WYMAGANIA SERWISU

8.1 Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
8.2 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

9. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

9.1 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
9.2 Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
9.3 Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.